کلیپ باحال

قاضی خداست

# قاضی خداست @شخصے دركاباره ميميردوشخصے ديگر درمسجد!شاید اولے برای نصیحت داخل رفته بودودومی برای دزدیدن کفشهاپس انسانها را به…