ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ (Viral Marketing) چیست؟

-----------

-----------

اطلاعات

    ...


-----------------

-----------------

بازاریابی ویروسی
این نوع بازاریابی بر انتشار سریع پیام یک بازاریاب در شبکه های اجتماعی برای بالا بردن سطح آگاهی نسبت به برند مورد نظر  است. به این دلیل نام این نوع بازاریابی را ویروسی گذاشته اند که انتشار این پیام مانند انتشار ویروس است. معمولاً یک کمپین بازاریابی ویروسی برای مدت زیادی دوام نخواهد داشت، اما با همین زمان کم هم اگر پیام مورد نظر به اندازه ی کافی خوب و جذاب باشد و به دست افراد درست برسد، موفقیت زیادی کسب خواهد کرد.
تاریخچه
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ از ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Hotmail در ﺳﺎل ۱۹۹۶ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﮕـﺎه Hotmail ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿـﺰی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﮐﺮد.

 

در Hotmail ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ راﯾﮕﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، زﯾﺮ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان Hotmail اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت درج ﺷﻮد:

Get your Free email account at Hotmail

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻮد.

تعداد کاربران Hotmail ، در طی ۱۸ ماه به ۱۲ میلیون کاربر رسید.

اگر علاقمند بودید نظر بدید تا در مقاله بعدی بیشتر در موردش توضیح بدیم

 

  . . .


 

این مطلب مخصوص اعضا می باشد

جهت مشاهده این مطلب ابتدا از منو بالا بخش ورود/ثبت نام در سایت

ثبت نام کرده یا وارد حساب کاربری خود شوید

___________________________________

همچنين از منو بالا خرید اشتراک کلیک کنید و اشتراک ماهانه خریداری کنید و عضو ویژه شوید

سپس می توانید تمام مطالب ویژه را مشاهده کنید

(اشتراک هفتگی 6/000 تومان)---(اشتراک ماهانه 20/000 تومان)


 

لینک کوتاه: http://1tr.ir/XjaIk

-----------------

.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments